top of page
스튜디오 세션-1174.jpg

천  경  은

Cheon Kyeong Eun

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

연극

2019  <가족입니다> 은아, 스텝

        <사건발생 일구팔공> 기획

2018  <임대아파트>  선영 역

2017  <행쇼>  멀티녀 역

        <위저드 베이커리>  멀티녀 역

2016  <섬마을 우리들>  한미모 역

        <가족입니다>  조은아 역

​영화

2015 <선인장>  지희 역
       <골목길>  민지 역

bottom of page